การประชุม คกก.ดำเนินการจัดกิจกรรมวันราชภัฏ

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันราชภัฏ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งงานจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมอื่นๆ