การประชุม คกก.พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาปรับย้ายสถานที่ และก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการการใช้ห้องประชุม อบรม สัมมนา และจัดนิทรรศการ

กิจกรรมอื่นๆ