คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมชมรม Light and Sound

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุม 1 รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมของชมรม Light and Sound ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาทักษะตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

กิจกรรมอื่นๆ