การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/66

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 / การพิจารณาขออนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยสมบูรณ์ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอื่นๆ