การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/66

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ แยกประเภทตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ขาดสอบ (X) ร (I) / การพิจารณาแนวความคิดการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม / การพิจารณาแนวความคิดการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาเคมี

กิจกรรมอื่นๆ