การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/66

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณารายงานผลการดำเนินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan ประจำปีการศึกษา 2565) (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2564) ระยะ 6 เดือน / การพิจารณาเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ