การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/66

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนล่วงหน้าที่คณบดียื่นเสนอ เพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย / การพิจารณาเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) ของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567

กิจกรรมอื่นๆ