การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/66

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (X และ M) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณารายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคปกติ / การพิจารณาอนุมัติรายชื่อนักศึกษาขอเลื่อนสอบปลายภาค ภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติร่างประเด็นการนำเสนอเพื่อปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ