มรท. จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าพระที่นั่งจันทรพิศาล พระนารายณ์ราชนิเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, โรงเรียนวัดถนนแค, ชมรมผู้สูงอายุ, กลุ่มศิลปินเมืองละโว้ และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566

สำหรับกิจกรรมลานวิถีไทยในปีนี้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านหนองแขม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี, กลุ่มวัฒนธรรมไทยเบิ้งดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, กลุ่มวัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี, การสาธิตการทำพวงมโหตร และการบรรเลงขิมหมู่ โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, การแสดงตำนานเวียงละกอนเขลางค์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, กิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน และสาธิตการทำขนมต้ม โดย คณะครุศาสตร์, การสาธิตการทำพวงมโหตรและพิมเสนน้ำ โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาทำขนมไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ โดย คณะวิทยาการจัดการ, การทำไข่เค็มดินสองพอง โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, กิจกรรมการจัดทำมาลัยผ้าขาวม้า โดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี, การทำสมุดมือจากผ้าท้องถิ่น โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การสาธิตการทำแป้งพวง โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การแสดงเครื่องเป่า โดย โรงเรียนวัดถนนแค, การแสดงจากชมรมผู้อายุ, การบรรเลงดนตรีไทย โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นิทรรศการภาพวาดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, นิทรรศการจากสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทย และนิทรรศการตำนานเมืองลพบุรี โดย กลุ่มศิลปินเมืองละโว้

กิจกรรมอื่นๆ