มรท. ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 สำหรับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี โดยมีการจัดงานเป็นเวลา 10 วัน คือในวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจอาทิ ขบวนแห่ประวัติศาสตร์ ตลาดย้อนยุค การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ การประดับตกแต่งในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตลอดจนบริเวณโบราณสถานโดยรอบเมืองลพบุรี

โอกาสนี้ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมในพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าไปมีส่วนร่วม ตลอดจนกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ การแสดงในเวทีกลางเรื่อง ละโว้ธานี ศรีอโยธยา ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566, การแสดงดนตรี “ชมวัง ฟังดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566, กิจกรรมลานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ บริเวณพระที่นั่งจันทรพิศาล โดยมีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566, การจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, การร่วมกิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566, กิจกรรมสวดมนต์เย็นและกิจกรรมประชันกลอนสด ณ โบราณสถานวัดปืน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมอื่นๆ