มรท. ร่วมกิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี

ระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. ในทุกวัน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำนารายณ์ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ไปสู่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ