มรท. ร่วมจัดกิจกรรมประชันกลอนสด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณโบราณสถานวัดปืน ชมรมวรรณกวีศรีละโว้ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี, ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรมประชันกลอนสด ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีการแข่งขันใน 2 ประเภท ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาและหรือประชาชนทั่วไป 

กิจกรรมอื่นๆ