มรท. จัดการแสดง เรื่อง ละโว้ธานี ศรีอโยธยา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลาง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเครือข่ายวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการแสดงเวทีกลางในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 เรื่อง ละโว้ธานี ศรีอโยธยา ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี ศิลปะ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566 และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, พิธีมอบโล่รางวัลการประชันกลอนสด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, การแสดงเดินแบบชุดไทยแบบโบราณในราชสำนักศรีอโยธยา โดย ผู้บริหารอาหารเสริม แบรนด์ Anika vita, การแสดงชุด อโยธยานาฏยวิจิตร (นาฏศิลปไทยแบบราชสำนัก) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจากศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ, การแสดงสร้างสรรค์ชุด นานาชนคนลพบุรี ออกแบบโดย อ.ภูกิจ พาสุนันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และการแสดงสร้างสรรค์ เรื่อง ขวัญเรียม โดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โอกาสนี้ คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และ คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติร่วมชมการแสดง

กิจกรรมอื่นๆ