มรท. จัดการประชุมวิชาการระดับ มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 "วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)" ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงาน องค์กรภายนอก ท้องถิ่นและชุมชน ได้ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะในรูปแบบการนำเสนอด้วยการบรรยายและโปสเตอร์ เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาจัดนิทรรศการสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ร่วมประชุมวิชาการในการบรรยายพิเศษจากวิทยากรและการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นและนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากงานวิจัย

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 16 และ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบของการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ประจำปี 2565 / พิธีส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 13 / การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา / การเสวนา เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) : มุมมองและข้อเสนอจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคพื้นที่ โดย คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ภาครัฐ), คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ภาคเอกชน / การผลิต), คุณธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย (ภาคเอกชน / ธุรกิจ) และ รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ภาควิชาการ) / การนำเสนอผลงานวิจัย "วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในด้านการศึกษา, ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ, ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

ส่วนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ต่อเนื่องจากวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 รวมถึงการประกาศผลรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 

ดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ : https://drive.google.com/drive/folders/18FuoRSZQnBEoZrXmQzI9tc6sM3kzFnq2?usp=share_link

กิจกรรมอื่นๆ