การประชุม คกก.ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/66

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารบรรณราชนครินทร์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงสร้างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / การพิจารณาแบบประเมินตนเองโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566

กิจกรรมอื่นๆ