ปชส. - IT - ITECH และกองบริการการศึกษา ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พบว่า ร้อยละ 80 ของนักศึกษาหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณสมพล สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรจากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักศึกษาหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ