มรท. ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะฯ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติเพื่อสร้างพลเมืองอาหารสู่การพัฒนาต้นแบบชุมชนอาหารสุขภาวะ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ เทศบาลตำบลท่าศาลา, มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะให้ประชาชนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถเข้ามาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงของการนำแนวคิดไปพัฒนาให้เกิดชุมชนสุขภาวะ เพื่อพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค เพื่อสร้างการเรียนรู้ถึงแนวคิดเกษตรธรรมชาติ อาหารศึกษา และสร้างความเชื่อมั่น เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นพลเมืองอาหารที่ผลิตและบริโภคอาหารสุขภาวะตามแนวทางเกษตรธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อพัฒนากลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะโดยสร้างความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการดำเนินงานตามวิถีเกษตรธรรมชาติ อาหารศึกษา และสร้างทักษะของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยขยายกลุ่มเป้าหมายให้มองเห็นคุณค่า ความสำคัญ และตระหนักถึงการผลิตและบริโภคอาหารมากขึ้น และเพื่อสร้างกลไกการสื่อสาร เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ในวงกว้างต่อความสำคัญของการผลิตและบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ และเกิดเป็นกระแสความต้องการที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 - 18 กุมภาพันธ์ 2568

กิจกรรมอื่นๆ