คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาแบบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคำนวณฯ

ระหว่างวันที่ 12, 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 3/304 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาแบบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคำนวณในศตวรรษที่ 21 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 20 คน ได้มีความสามารถในการพัฒนาแบบปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคำนวณ และเพื่อประยุกต์แบบปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ณภัทรษกร สารพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ