คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 3/305 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 17 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตอากาศยานไร้คนขับในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการควบคุมโดรนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานของตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) รวมถึงเทคนิคและขั้นตอนในการขอใบอนุญาตเพื่อบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

ส่วนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการฝึกปฏิบัติการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมอื่นๆ