มรท. จัดอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ

ระหว่างวันที่ 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการอบรม Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ สถาบัน สำนัก โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ สถาบัน และสถาบัน สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย, ผู้ร่วมอบรมที่เป็นประธานสาขาและอาจารย์ประจำสาขา รวมถึงผู้ร่วมอบรมจากคณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 110 คน ได้รับการทบทวนในบทบาทผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ครบรอบระยะเวลา ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมสร้างทักษะ และแนวปฏิบัติของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.), รศ.ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร จำนวน 62 คน

ส่วนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ สถาบัน และสำนัก จำนวน 48 คน

กิจกรรมอื่นๆ