การประชุมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นศ. แลกเปลี่ยนจาก UiTM

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 16/201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (UiTM) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 คน ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลน ด้อยโอกาส แต่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม จึงได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเข้าการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการฝึกสอน และการใช้ชีวิตในประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย ที่ลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมถึงการมอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์พี่เลี้ยง คณะและสาขาวิชา และนักศึกษาพี่เลี้ยงที่คอยช่วยดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรมอื่นๆ