ปชส.มรท. ร่วมกับ คณะ และกองบริการการศึกษา ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนดงตาลวิทยา พบว่า ร้อยละ 75 ของนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรจากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนของโรงเรียนดงตาลวิทยา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ในงาน Open House โรงเรียนดงตาลวิทยา ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 75 ของนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ