การประชุม คกก.บริหารและจัดสรรอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดสรรอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ