ปชส.มรท. ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ และกองบริการการศึกษา ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พบว่า ร้อยละ 75 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ และบุคลากรจากกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ในงานนิทรรศการการศึกษาต่อและอาชีพโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 75 ของนักเรียนชายที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ