การประชุม คกก.บริหาร รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาประกาศคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน ภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ