สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาจัดอบรมการทำผลงานเชิงวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA สำหรับครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่ 11 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมการทำผลงานเชิงวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA (Performance Appraisal) สำหรับครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 25 คน ได้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อขอหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานล่วงหน้าร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.วสันต์ ปุ่นผล จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี, ดร.รุ่งนภา สังสอาด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และ รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ