สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 21/906 ชั้น 9 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 45 คน ได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะทางสังคมศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดสู่การเป็นครูสังคมที่ดีในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธนา มาสำราญ ประธานสภาทนายความจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ