มนส. จัดเสวนาการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนฯ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้สาขาวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาได้รับความรู้และแนวทางในการดำเนินการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา, ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ, อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.เจตนิพิฐ กันฉาย นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการเสวนา

กิจกรรมอื่นๆ