วจก. จัดปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษา 2/65

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ โดย คุณอมรรัตน์ ทองเณร นักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี / พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 / การกล่าวอวยพรและมอบดอกกุหลาบให้แก่นักศึกษาเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ