ศูนย์ภาษาจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่สายครูชั้นปีที่ 4 สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ไม่ใช่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 973 คน ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU - EPT) ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งศูนย์ภาษาจะจัดให้มีการทดสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ