สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2566

คุณสุมนต์ทิพย์ สกุลสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี / การพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ