ม.เกษตรฯ ร่วมประชุมหารือการจัดงานวันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมหารือการจัดงานบริบทใหม่ : เห็ดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมไทย ในงาน วันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 ณ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี พร้อมกันนี้ได้เชิญให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกนวัตกรรมการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดเป็นยา เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อให้บริการและความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สายสุขภาพ ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจการเกษตรเห็ดเป็นยาในระดับชาติของจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมอื่นๆ