สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 1 และ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษาต่อไปได้ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ