การประชุม คกก.บริหาร สนอ. ครั้งที่ 1/66

คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะ 6 เดือน

กิจกรรมอื่นๆ