อธิการบดี มรท. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษาของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษาตามแผนการดำเนินงานของโครงการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม 

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษาตามแผนการดำเนินงานของโครงการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การแบ่งประเภทมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการบริหารงานได้ตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละประเภทมีความถนัดและเชี่ยวชาญ / การให้ตำแหน่งทางวิชาการ โดยอาจคำนึงถึงการสร้างประโยชน์อื่น นอกเหนือจากการสร้างผลงานวิจัย รวมถึงการทำข้อมูลคณาจารย์ที่จะขอผลงานทางวิชาการ, การตั้งกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน 5 ด้าน และการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมอาจารย์ที่มีผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม, ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ, ด้านการสอน, ด้านนวัตกรรม และด้านศาสนา / ประเด็นเรื่องการเร่งดำเนินการ ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank) หรือ ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตและกลไกในการเทียบโอนความรู้หรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์บุคคล และเรื่อง Higher Education Sandbox หรือ การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา และประเด็นเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยในช่วงท้ายหลังการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้เกียรติมอบประกาศการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแก่ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ พร้อมอธิการบดีอีก 8 ท่าน ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคราวเดียวกัน

กิจกรรมอื่นๆ