ผู้บริหาร มรท. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะ 12 เดือน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและรองคณบดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสการแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ในรูปแบบการแจ้งผลระบบ Hybrid Meeting โดยมีการแจ้งผลการประเมินใน 4 ส่วน คือ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ 3. ด้านประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยงาน และ 4 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและคุณลักษณะของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งในช่วงท้ายการแจ้งผลคณะกรรมการติตดาม ตรวจสอบฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับฟังการแจ้งผลสามารถสอบถามแนวทางการดำเนินงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ