มนส. จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้างและการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน ได้รับการเตรียมความพร้อมในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการต่อสัญญาจ้างและเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้อาจารย์ของคณะได้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.ดร.วีรวิชญ์ บุญส่ง ผู้ช่วยคณบดี, ผศ.ดร.ภูเทพ ประภากร และ ผศ.ชนิตตา โชติช่วง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ