มรท. จัดอบรมแนวทางการจัดทำรายงานผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เฟส 2

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิค ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เฟส 2 (โครงการพลิกโฉม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 คน ได้มีความรู้และรับทราบแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการใช้หลักสูตรระยะสั้นในการอบรมประชาชน และเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ด้านการนำหลักสูตรระยะสั้นไปใช้ที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการ โดยในวันที่ 4 มีนาคม 2566 เป็นการบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 เป็นการบรรยายเรื่องรูปแบบการเขียนรายงานผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและรูปแบบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และการฝึกปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ส่วนในวันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นการบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต โดย ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมอื่นๆ