มรท. ร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2566 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

โดยเมื่อเวลา 06.00 น. ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมพิธีเวียนเทียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

หลังจากนั้นในเวลา 10.00 น. ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ