สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดสัมมนาสนุกคิด สนุกทำ ต่อยอดสื่อนวัตกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคต

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สนุกคิด สนุกทำ ต่อยอดสื่อนวัตกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคต ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 200 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการต่อยอดสื่อนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมทักษะครูปฐมวัยในการผลิตสื่อการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฐมวัยให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงในการผลิตสื่อการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ครูหทัยชนก ราชบรรเทา และครูเตือนใจ พิมพ์น้อย จากโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ