มรท. ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทน ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการบันทึกลงนามความร่วมมือ ระหว่าง กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (Rajabhat University Network : RUN) กับ มหาวิทยาลัย National Pingtung University ประเทศไต้หวัน ในรูปแบบการลงนามระบบ Hybrid Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นผู้ลงนามความร่วมมือ สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่ออายุความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ มหาวิทยาลัย National Pingtung University โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการทำวิจัยบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการ Train the Trainers  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตีพิมพ์บทความทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัย รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรคู่ขนาน และเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของประเทศไทยและประเทศไต้หวัน แบบเต็มจำนวนและบางส่วน สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 1 มีนาคม 2571

กิจกรรมอื่นๆ