คณะ IT จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ความรักความผูกพันระหว่างเพื่อน ครู และสถาบัน และเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเอง มีบุคลิกภาพที่ดี มีขวัญกำลังใจต่อการที่จะเริ่มต้นชีวิตในการทำงานและมีความพร้อมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา โดย ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ และ ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ