การประชุมเตรียมการจัดงานพิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หลวงพ่อวิริยังค์

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงาน พิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเตรียมการจัดพิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระญาณวชิโรดม ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ