การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 3/66

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เดือนมกราคม 2566 / การพิจารณาการยกเว้นค่าบำรุงค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบเหตุอัคคีภัย / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ เช่าอุปกรณ์ และเช่ายานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ