มรท.จัดเลือกตั้งนายกสโมสรเจ้าหน้าที่ มรท.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน และลูกจ้างประจำ ภายหลังปิดหีบในเวลา 11.30 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนน และสรุปผลเป็นดังนี้

หมายเลข 1 นายเจษฎา ภู่ระหงษ์  ได้คะแนนเสียง 122 คะแนน

หมายเลข 2 นายสมชาย แก้วเกิด  ได้คะแนนเสียง 80 คะแนน

จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 244 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 209 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 7 ใบ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 แต่งตั้งให้ นายเจษฎา ภู่ระหงษ์ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ