บริษัท INET นำเสนอการใช้งานระบบดิจิทัลทรานสคริปต์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและบุคลากรกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี และ ผู้อำนวยการและบุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับบุคลากรจาก บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้านำเสนอการใช้งานดิจิทัลทรานสคริปต์และการเตรียมการใช้งานระบบดิจิทัลทรานสคริปต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยดิจิทัลทรานสคริปต์นี้จะช่วยป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้ และผู้รับสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมอื่นๆ