การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/66

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาแผนการบริหารกรอบอัตรากำลังสาขาวิชาการบัญชี / การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566 / การพิจารณาผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 / การพิจารณาผลการเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติ 2/2565 (กรณีพิเศษ) / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / การพิจารณาจัดผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ประจำภาคฤดูร้อน/2565 / การพิจารณาปรับแผนการรับนักศึกษาและแก้ไขข้อมูลตามข้อเสนอจากระบบ CHE Curriculum Online : CHECO หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)

กิจกรรมอื่นๆ