การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/66

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (สายวิชาการ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย / การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาแผนความต้องการรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570

โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบแจกันดอกไม้เพื่อต้อนรับอาจารย์ใหม่ของคณะ ได้แก่ อ.ดร.อุกฤษฎ์ สุขสงวน และพิธีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.โชติวุฒิ ประสพสุข

กิจกรรมอื่นๆ