กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมได้เห็นแนวทางในการเป็นโค้ชวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา และเพื่อให้ผู้ร่วมอบรมได้นำไปพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะของการเป็นวิศวกรสังคม สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมวิศวกรสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย

กิจกรรมอื่นๆ