มรท. ร่วมงานวันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ฟาร์มอานนท์ไบโอเทค ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานวันเห็ดเศรษฐกิจไทย 2023 บริบทใหม่ : การพัฒนาเห็ดเศรษฐกิจด้วยฐานนวัตกรรม ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกนวัตกรรมการเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดเป็นยา เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อให้บริการและความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สายสุขภาพ ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจการเกษตรเห็ดเป็นยาในระดับชาติของจังหวัดลพบุรี สำหรับงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 ในรูปแบบของการบรรยาย การเสวนาวิชาการ และการสาธิต 

โอกาสนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติร่วมเสวนาในประเด็นท่องเที่ยวลพบุรีเมืองประวัติศาสตร์ ทุนวัฒนธรรมชุมชนพื้นบ้าน สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ร่วมกับ คุณสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี, คุณพงศธร ชัยชนะพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดลพบุรี และคุณพิชัย เชญชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด 

กิจกรรมอื่นๆ